Wijziging Arbowet 2017

Op 24 januari jongstleden heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) aangenomen. Met deze vernieuwde Arbowet wil de regering de betrokkenheid van werknemers en werkgevers bij de arbodienstverlening versterken. meer preventie in het bedrijf van de werkgever, en randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts

verbeteren. Wat verandert er in de Arbowet per 1 juli 2017?

Open spreekuur

Iedere werknemer heeft het recht een bedrijfsarts te bezoeken. Dus ook als men nog niet verzuimt of klachten heeft. Op die manier kunnen daadwerkelijke klachten en verzuim worden voorkomen. Dit betekent dus dat iedere werknemer zonder toestemming van de werkgever gebruik kan maken van het open spreekuur. zonder dat de werkgever hierover geïnformeerd wordt.

Vrije toegang werkvloer

De bedrijfsarts krijgt vrije toegang tot de werkvloer. Dat is belangrijk, want tot nu toe blijft de bedrijfsarts vaak op afstand, namelijk in zijn spreekkamer. Vandaaruit kan hij niet zien, horen en ervaren wat er op de werkvloer gebeurt en leeft. De vrije toegang tot de werkvloer maakt dat hij veel beter organisatie breed en preventief kan adviseren.

Second opinion

Een werknemer heeft recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts. Het verzoek voor een second opinion kan – anders dan bij het deskundigenoordeel van het UWV – alleen van de werknemer komen. Bedrijfsartsen moeten dit verzoek in principe altijd honoreren. Alleen als er zwaarwegende argumenten zijn om dit niet te doen, mag dit worden geweigerd. De second opinion wordt uitgevoerd door een andere bedrijfsarts en, waar van toepassing, door een andere arbodienst.

Verduidelijken van de adviserende rol van de bedrijfsarts

In de vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet wordt benadrukt dat de bedrijfsarts een onafhankelijke, adviserende rol heeft. De werkgever is verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding van individuele werknemers.

Grotere medewerkersbetrokkenheid

De werknemersvertegenwoordiging krijgt instemmingsrecht bij zowel de keuze van de persoon van de preventiemedewerker als over de positionering van de preventiemedewerker in de organisatie.

Overleg bedrijfsarts, andere Arbodeskundigen en de werknemersvertegenwoordiging
De bedrijfsarts en andere Arbodeskundigen hebben het recht overleg te voeren met de werknemersvertegenwoordiging. Zo hebben zij meer mogelijkheden om betrokken te zijn bij het bedrijfsbeleid voor gezond en veilig werken.

Duidelijkere rol preventiemedewerker

De preventiemedewerker krijgt een duidelijkere rol in de organisatie. Hij krijgt als taak te adviseren aan en samen te werken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners.

Basiscontract arbodienstverlening

Er komt een basiscontract arbodienstverlening. Hierin worden de afspraken over de dienstverlening

vastgelegd. Hierin staat in ieder geval:

  • dat de bedrijfsarts toegang heeft tot iedere werkplek;
  • hoe de arbodienstverlener of bedrijfsarts zijn wettelijk taken kan uitvoeren;
  • hoe de toegang tot de bedrijfsarts en het overleg met de preventiemedewerker en de
    werknemersvertegenwoordiging is geregeld;
  • hoe werknemers gebruik kunnen maken van hun recht op een second opinion;
  • hoe de bedrijfsarts om moet gaan met de meldingsplicht voor beroepsziekten en
  • hoe de klachtenprocedures werken.

Dit basiscontract bevat de minimale voorwaarden voor arbodienstverlening.
Dit kan uiteraard verder worden uitgewerkt in maatwerkcontracten.

Verplichte klachtenprocedure

Iedere bedrijfsarts moet een klachtenprocedure hebben zodat een werkgever, een werknemer of andere belanghebbende een klacht kan indienen. Deze procedure moet voor iedereen kenbaar zijn en in de procedure wordt aangegeven hoe het ontvangen, onderzoeken en beoordelen van de klacht verloopt. De indiener van de klacht wordt geïnformeerd over de ontvangst van de klacht, de voortgang en de uitkomst. De beslissing over de klacht wordt door niet bij de klacht betrokken personen genomen.

Toezicht & handhaving

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) krijgt meer mogelijkheden om werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen sancties op te leggen bij het niet naleven van de regelgeving en het basiscontract. In sommige gevallen wordt de bedrijfsarts gelijkgesteld aan de werkgever.

Ingang nieuwe wet & overgangsperiode

De vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet is op 24 januari 2017 aangenomen door de Eerste Kamer en gaat naar alle waarschijnlijkheid per 1 juli 2017 in. Daarna hebben de werkgever en de arbodienstverlener een jaar de tijd om de contracten en dienstverlening aan te passen conform deze nieuwe wet.

Meer weten?

Heb je vragen of wil je meer weten over de vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet? Neem dan contact op met uw arbodienst.